MONUDET

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Karlštejn (okrBE), hrad. Fragment prutu gotického okna (tabulka)

Tabulková varianta (rezerva) ke zprávě o nálezu s komentářem.

VĚC

Fragment dílu kamenné příčky ostění vícedílného gotického okna, patrně se jedná o sloupek

Karlštejn (BE), hrad. Fragment prutu gotického okna

Lokalita / Okres

Karlštejn / Beroun

[Místo původu]

Areál / Část areálu

Areál hradu. Nalezeno na tzv. hřbitůvku, severní baště jádra hradu. Během dokumentace přesunuto do hradního lapidária.

Adresa

Objekt / Část objektu

Tarasní zídka na jižním boku zahloubeného přístupu od portálku v západní hradbě bašty. Část tarasní zídky se po zimě sesula.

Místní souvislosti

Původní nejsou známé

Evidenční číslo

Aktuálně není zařazeno v centrální evidenci

Klíčová slova

KS obor

architektura, stavitelství

KS typ

architektonický článek, příčka vícedílného okna

KS motiv

(KS funkce ?)

příčka vícedílného okna

KS téma, ikonografie

KS jednotlivosti ikonografie

KS prvky

KS materiál

pískovec spíše hrubozrnný

KS chrono

gotický sloh, asi 1350-1410

  1. OKOLNOSTI AKCE

Součást systematické dokumentace sbírek stavebních prvků, fragmentů apod., shromažďovaných na pracovištích NPÚ, v dalších institucích i privátních sbírkách. Konkrétní akce proběhla v souvislosti se SHP areálu hradu a v rámci fotodokumentace aktuálního stavu některých objektů.

Autor

Jan Sommer

Datum akce / zápisu

20170308 / 20170315

Metoda dokumentace

Fotodokumentace. Somrograf. Prohlídka.

Stupeň podrobnosti

2 mm

  1. SOUHRNNÉ ZNAKY VĚCI

Lokalizace

Terén tzv. hřbitůvku, severní bašty nad hradním příkopem, oddělujícím ostroh od Kněží hory.

Souvislosti

Prvek je uložen mimo původní místo užití.

Označení (inv. č.)

Původ (pokud není na původním místě)

Prvek byl nalezen a vyzdvižen v místě druhotného užití, přičemž podle značně erodovaného stavu lze předpokládat, že již před tím se nacházel v druhotném užití, případně na skládce. Je tak otázkou, zda se může jednat o prvek nahrazený na původním místě až při regotizaci, nebo vybouraný již dříve.

Charakteristika (forma, funkce, materiál)

Pískovcový tesaný profilovaný díl sloupku (příčky) gotického okenního ostění.

Tvar (popis, orientační skica)

Fragment je tvořen profilem o šíři 13,5 cm a hloubce 21,7 cm, jeho zachovaná délka (výška) kolmo k profilaci je 27,3 cm. Profil byl na původně exteriérové straně tvořen štíhlým klínem s mírně projmutými (vyžlabenými boky). Na původně vnitřních hranách jsou vyhloubeny pravoúhlé drážky.

Funkční uspořádání

Kamenný sloupek členil gotické okno (které tedy bylo nejspíše dvou-, případně vícedílné. Na původně exteriérové straně byl opatřen profilací jemně vyžlabeného štíhlého klínu, na vnitřní straně pak pravoúhlými vpadlinami určenými buďto pro vsazení dřevěného rámu, nebo pro zapadnutí dřevěného rámu dovnitř otevíravých křídel. Nejspíše se jednalo o okno světské prostory, obytné či slavnostní, neboť okna sakrálních objektů byla opatřena většinou drážkou pro pevné zasklení, bez možnosti otevírání.

Slohové zařazení

Stylově není tvarově jednoduchý prvek jednoznačně chronologicky výmluvný. Jeho tvar lze jen obecně zařadit do doby mezi polovinou 14. století a husitskými válkami

Datace (od – do, styl)

Vrcholná až pozdní gotika. Cca 1350-1410

Autor návrhu

Stavební huť hradu Karlštejn

Výrobce

Kameník

Související osoby

Vývoj

Předběžně pouze odhadem můžeme předpokládat, že prvek pochází ze spíše drobnějšího okna s kamenným křížem (případně jen dělicím sloupkem), nejspíše ze světské prostory. V blíže neurčené době byl prvek odstraněn z původního místa a snad ukryt v navážce. S tou mohl být i přemísťován, jak o tom může svědčit značná eroze povrchu a odlomení části prvku. V konečné poloze byl prvek zřejmě vložen do suché tarasní zídky v areálu hradu Karlštejn.

Význam

Součást přední středověké klášterní stavby, doklad užívaných stylových forem a konstrukčních řešení.

Širší vztahy (slohové filiace, analogie aj.)

Prvek má poměrně běžné formy pro dobu lucemburskou.

Související prvky (kontext)

Souvislosti budou postupně dohledávány pomocí přesných měření obdobných prvků v areálu hradu.

Dílčí prvky

Relace

Pravděpodobné jsou nálezy dalších prvků v areálu hradu.

Potenciál

Další prvky mohou zřejmě být nalezeny při zásazích do terénu i stavebních konstrukcí v místě.

Pozn.

Výstavy

Dokumenty

Literatura

  1. DETAILY

Detaily lokalizace / Souřadnice

Poloha v době nálezu přibližně N49.939970, E14.188065.

Prvek byl zřejmě vložen do jižní tarasní zídky zahloubeného stoupajícího přístupu od branky v západním úseku hradby „hřbitůvku“ – bašty severně od ohrazení velké věže Karlštejna. Byl nalezen u paty této zídky, ze které se podle všeho vyvalil po její částečné destrukci (na konci zimy).

Rozměry (stručně slovně, příp. schéma na dalším listu)

Výše v kolonce Tvar.

Hmotnost

Materiál

Pískovec střední až hrubší zrnitosti, světle šedookrové barvy.

Způsob výroby / montáže

Kamenické opracování.

Stopy opracování

Ve výžlabcích profilu jsou při šikmém osvětlení patrné stopy plochého kamenického dláta.

Povrchová úprava

Nebyla pozorována žádná stopa.

Výrobní značky, přípravné značky

Stopy konstrukčního spojení

Stopy funkce

Znečištění / Poškození

Olámání části prvku.

Dodatečné úpravy, změny

Stratigrafie

Nápisy

Ozdoby (popis, ikonografie)

Technické parametry

Další související analýzy

  1. STAV A PÉČE

Vlastník

Stát, zastoupený správce, NPÚ.

Využití

Prvek slouží jako studijní srovnávací materiál.

Stav a uložení

Po nalezení byl prvek uložen v hradním lapidáriu v přízemí velké věže a nález byl oznámen správě hradu.

Doporučení pro péči

Námět pro další průzkumy

Srovnat s dalšími prvky z lokality, případně využít i ke srovnání v širších slohových a regionálních souvislostech.

Další související analýzy

  1. PŘÍLOHA

Plánová dokumentace

Fotodokumentace

Sada fotek.

Reklamy
Décoder les églises et les châteaux

Les clefs pour visiter les monuments du Moyen Âge

Historic Environment Scotland Blog

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

http://bauforschungonline.ch/fr/feed.xml

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Le blog de l'APAHAU

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

WienSchauen

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

LES AMIS DE VEYRINES

Association de sauvegarde et de valorisation de l'Eglise de Veyrines

Enclaves románicos

Paisajes del románico

the Virtual Curation Laboratory

@ Virginia Commonwealth University. Make It Virtual.

ProArt

ProArt pretende difundir diversos contenidos relacionados con la Historia del Arte

Medieval Studies Research Blog: Meet us at the Crossroads of Everything

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Patrimoine-en-blog

Just another WordPress.com site

El romànic

Un estil arquitectònic desenvolupat entre els segles X i XIII que ha deixat autèntiques obres mestres a les terres catalanes.

Je čas na změnu

"Změna JE vždy možná!" Eric Berne, psychiatr

Wreck of the Week

A Historic England Blog

Everybody's Libraries

Libraries for everyone, by everyone, shared with everyone, about everything

Románico en Ribagorza

Inventario de las construcciones total o parcialmente de época románica de Ribagorza

%d bloggers like this: