MONUDET

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Čp. 219/I, Liliová 5, Praha, Staré Město, fragment ostění MD20160909001

Čp. 219/I, Liliová 5, Praha, Staré Město, fragment ostění MD201609090001

Čp. 219/I, Liliová 5, Praha, Staré Město, fragment ostění MD201609090001. Schéma

Fragment dílu gotického ostění s okosenou hranou ukončenou trojúhelníkovou ploškou

V době dokumentace byl fragment uložen na skládce rezervního stavebního kamene (zřejmě vytěženého ze zásypů či demontovaných zdí) na severní straně dvora domu čp. 219/I, Praha, Staré Město, Liliová 5, cca 50.0848447N, 14.4159217E.

Ostění. Gotika. Portál. Kámen. Opuka. Kamenické opracování. Architektonický článek.

(Jan Sommer, 20160909, zápis 20160913)

Prohlídka. Oměření. Fotografie. Popis.

Opukový díl ostění pochází s největší pravděpodobností z portálku. Hrana je pouze okosená (šířka okosu 9 cm). Okosení je asi v polovině délky zachované délky prvku ukončeno trojúhelníkovou ploškou, jejíž základna je situována v lícové straně prvku (obvykle se to opisuje tak, že je ploška ve tvaru pravoúhlého trojúhelníčku „čelně sklopená“). Prvek má zachovánu čelní i rubovou stranu ostění (s otvorem asi pro pant křídla výplně, ale vrtaný otvor asi není původní); tloušťka ostění činí 24,3 cm. Lícová (průčelní) strana dosahuje od hrany ostění šířky do 22 cm.

Obě čelní strany profilu (ložné plochy?) jsou odlomené. Zachovaná výška (délka?) prvku činí 43 cm.

Na pohledových plochách prvku jsou velmi dobře zachovány stopy kamenického opracování. Většinou byl povrch zarovnán mírně šikmo se pohybujícím ostřím se záseky, tedy snad plošinou či nosatcem s ostřím se záseky (mluvívá se o ostří zubatém). Na okosené hraně ostění jsou patrné stopy hlazení či broušení, takže se zde v ploše po hrubším opracování zachovaly jen více zahloubené jamky.

Je pravděpodobné, že se počítalo s pokrytím povrchu prvku štukem.

Původní určení prvku a jeho umístění není zcela jasné. Je však pravděpodobné, že pochází z nějakého otvoru přímo v domě (případně v nejbližším okolí). Pečlivé opracování prvku se podobá portálku odkrytému na schodišti v severním křídle domu z přízemí na pavlač (prostora v projektu původně značená 201; tam však má okosení šířku 6,7 cm).

Jako umístění v rámci zárubně otvoru přicházejí v úvahu dvě možnosti. Buďto se mohlo jednat o soklový díl stojky ostění, anebo také o konec překladu, kde by šikmé zakončení profilu navazovalo na okosení stojky (úhel zkosení je prakticky přesně 45°).

Vzhledem k jednoduché formě okoseného ostění lze jen povšechně prvek stylově a časově zařadit do doby lucemburské, orientačně od poloviny 14. století do husitských válek. Nelze vyloučit ani pozdější vznik, ale ten není příliš pravděpodobný.

Prvek by mohl být jako velmi dobře čitelná ukázka kamenického opracování povrchu prezentován v možném lapidáriu. Podmínkou čitelnosti by přitom bylo vhodné šikmé osvětlení, zvýrazňující mělké stopy nástrojů.

čp. 219/I, Liliová 5, Praha, Staré Město

Prvek v místě nálezu na skládce zásobního stavebního kamene.

čp. 219/I, Liliová 5, Praha, Staré Město

Celkový pohled na prvek s dobře patrnými stopami kamenických nástrojů.

Reklamy
Wreck of the Week

A Historic England Blog

Everybody's Libraries

Libraries for everyone, by everyone, shared with everyone, about everything

Románico en Ribagorza

Inventario de las construcciones total o parcialmente de época románica de Ribagorza

Doing History in Public

A collective project by historians for the public

Stiftung Kirchenburgen

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Průzkumy krovů

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

IHBC NewsBlog Archive

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Marta-Blog

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

READ Project

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

ArcHerNet

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Chris Kolonko

Archaeologist and Second World War Defence Specialist

FOLLOWING HADRIAN

I came, I saw, I photographed... follow me in the footsteps of Hadrian!

Roman Abušinov

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Iconclass Blog

Sharing stories about ICONCLASS

Avon Valley Archaeological Society

Discovering the Avon Valley's past

The AVAS Blog

Avon Valley Archaeological Society

following hadrian photography

I came, I saw, I photographed…

Palios

Arte e iconografía de las religiones

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

%d bloggers like this: