MONUDET

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Retro OPD – pokus operativně zpracovat starodávné poznámky z operativní dokumentační akce

Pokus ověřit, nakolik lze operativně zpracovat archivní podklady vlastní zběžné akce OPD podniknuté před řadou let. Marná sláva, nějaký čas to vyžaduje. Přesto asi lze o potřebnosti nějak pochybovat. Samozřejmě je vhodné ověřit, jestli nejde o duplicitu něčeho, co už zpracoval někdo jiný. Ale… Kde to asi tak zjistit. Čili zkusmo zde a zde experiment podniknutý v časové tísni, ale ve snaze podchytit vše, co by mohlo být podstatné pro případné budoucí využití pořízené dokumentace. Pokusil jsem se dle příslušných „postupů“ vložit i do MIS, ale budu muset získat nějaké aktualizované verze systému apod.

Co lze zvládnout? Lze takové aktivity nějak podpořit? Anebo se podobné „archivní“ archeologii budou v budoucnu oddávat adresáti nějakých grantů?

Před lety jsem se tomu „věnoval“ jen jako ne zcela lhostejný kolemjdoucí. Takže nevím, jestli někde nejsou na stejné téma stohy daleko preciznější dokumentace. Ani nevím, kde hledat, abych to případně ověřil.

Značné množství takových elaborátů má NPÚ v MIS, ale jejich prohledávání (krom dotazu na konkrétní objekt, známe-li jeho ID) z nějakých typologických aj. hledisek je …není příliš podporované. Aktivita několika odborných pracovníků v tomto směru je velmi podnětná. Zkušenosti z praxe OPD by se mohly stávat i podnětem rozvoje metody i způsobu zpracování výsledků (zatím převážně elaboráty vytvořené ve MS Wordu a uložené jako PDF – např. detailní nález na fasádě zámku Jezeří; v takových konkrétních případech je např. velmi nesnadné ověřit existenci dalších dokumentů k takovému detailnímu úseku rozsáhlejšího objektu, ať už dřívějších, nebo pozdějších).


Praha 1, Malá Strana, čp. 17/III, Valdštejnské nám. 3, Valdštejnský palác. OPD části stavby: severní průčelí jízdárny a severní líc přilehlé části ohradní zdi Valdštejnské zahrady (akce: 1.3.2000, zápis: 19.12.2014)

Autor: Jan SOMMER

Retro OPD

Zkoumaná část

Severní zeď (mělo by být přesněji uváděno severozápadní) Valdštejnské jízdárny a přilehlý severní líc ohradní zdi Valdštejnské zahrady.

Datum akce: 1.3.2000 / Datum zápisu: 19.12.2014

Okolnosti akce

Sejmutí omítek v rámci stavebních (statických) sanačních úprav.

Charakteristika zjištění

Povšechný popis a hodnocení zdiva zbaveného omítek. Na průčelí jízdárny konstatovány dva zazděné starší otvory a nastíněna úvaha o postupu stavebního vývoje.

Časová zařazení a názory na proměny stavby uvedené v textu jsou jen orientační či diskusní. Průzkum byl povrchní a časový odstup k provedení zápisu veliký.

Souřadnice

Od 50.091232, 14.408763. Do 50.091232, 14.408763

Poznámky k dokumentaci ohradní zdi

Zdivo bylo zbaveno omítek, většinou asi nepůvodních a pocházejících z předchozích úprav. Líc soklové partie byl zbaven obkladu z řezaných pískovcových desek z nedávné opravy, které zjevně zvyšovaly hladinu vzlínání vlhkosti z podloží do zdiva. V průběhu stavby byla prohlubeň vyplněna plentou z mrazuvzdorných cihel.

Zdivo vykazuje pestrou skladbu, dokumentovanou připojenými snímky. Většinou se jedná o nepříliš pravidelné zdivo smíšené cihlokamenné. Cihly obsažené ve zdivu jsou nepochybně z velké části druhotně použité, jak o tom svědčí jejich rozličné rozměry a olámání hran. Totéž asi platí i pro lomové kameny.

Ve zdivu jsou v rozdílných intervalech výškových úrovní situovány více méně výrazné ložné spáry. V některých případech se v jejich místech proměňuje i skladba užívaného stavebního materiálu, i když celkový charakter zdiva se výrazně neliší.

Obezdění okenních nik je převážně cihlové, provázané s okolním smíšeným zdivem. Zřejmě byly niky zděny současně se zdivem, a to jako iluzívní okna, navazující na stavby paláce.

Profilace byla od počátku vytvořena jen v omítce. Cihlové hrany vpadlin nevytvářejí ani předstupující lištu, která by tvořila základ štukové profilace.

V horní části zdiva nad nikami se zdivo svým charakterem opět mírně odlišuje a pod římsou obsahuje pravidelně rozmístěná čela kvádrů – zřejmě se jedná o bloky, směřující dovnitř hmoty zdiva. S velkou pravidelností mohou souviset s konstrukcí chodby, která je v této výši přiložena k vnitřnímu líci zdi (spojuje palác z jízdárnou). Hrubě olámaná čela některých kvádrů mírně ustupují a jsou zběžně překryta naplocho kladenými cihlami. (Nezdá se, že by na této straně zdi v minulosti kvádry přesahovaly jako krakorce.)

Průčelí jízdárny

Zdivo je většinou kamenné, z lomové opuky, části zdiva jsou ze smíšeného cihlokamenného zdiva, opět s užitém lomové opuky.

Ve zdivu jsou tři otvory. Přibližně uprostřed stěny je rozměrný půlkruhem zaklenutý vjezd s cihlovým záklenkem. Řady cihel v záklenku jsou dvě, oddělené úsekem nepravidelného cihlového zdiva, takže zde mohlo dojít k nějakým úpravám (zmenšení otvoru).

Po stranách vstupu je po okně mírně převýšeného obdélného tvaru s omítkovým ostěním s uchy. Obezdění otvorů ve stojkách je ze smíšeného zdiva, parapet a plochý záklenek tvořící překlad jsou cihlové.

Okno v levé (východní) části průčelí bylo zjevně vloženo dodatečně do místa zrušeného většího otvoru, který byl obezděný cihlami a měl půlkruhový záklenek; tento záklenek byl pak narušen při zřizování okna. Spodní ukončení staršího otvoru jsem nemohl posoudit (takže nemohu ani usuzovat, jestli šlo o vstupní otvor, nebo o rozměrnější starší okno). Zazdívka staršího otvoru, do které je vloženo stávající okno, je cihlová.

Levá (východní) část záklenku vstupu narušuje částečně zachovaný starší obdélný okenní otvor, polohou zřejmě odpovídající oběma zachovaným oknům. Zachovaná levá (východní) stojka otvoru je ze smíšeného cihlokamenného zdiva, přímý záklenek je vysoký cihlový (asi 2 cihly na délku) s výrazným klínem uprostřed. Na vnitřní ploše stojky je zachovaná omítka. Zazdívka někdejšího otvoru nad záklenkem nynější vstupu je cihlová, s jednotlivými kusy lomové opuky v horní části.

Tento zrušený okenní otvor měl zřejmě parapet níže, nežli obě nynější okna. Jeho vazba na okolní zdivo je zcela organická (nad horní plochou přímého záklenku probíhá ložná spára ve zdivu). To vyvolává otázky ohledně časové následnosti vzniku a zániku jednotlivých otvorů.

Je velmi pravděpodobné, že zrušený půlkruhem zaklenutý otvor, nahrazený nynějším levým (východním) oknem je starší. Snad s ním současné by mohlo být jak okno zrušené kvůli záklenku nynějšího vstupu, tak i okno vpravo (západní). Nynější okno vlevo (východní) by tak mohlo být vytvořeno jako napodobenina okna vpravo, nejspíše po proražené velkého vstupu – vjezdu a po zazdění staršího otvoru s půlkruhovým záklenkem.

Levé (východní) nároží je vyzděné cihel. Není ovšem jasné, jestli vzniklo dodatečně např. po odbourání starší navazující zdi. K němu je na spáru připojena ohradní zeď prostranství před vstupem do vestibulu metra (asi ze 70. let 20. století).

Nyní nedovedu podle dokumentace rozhodnout, jestli zdivo severní stěny jízdárny navazovalo na ohradní zeď zahrady organicky, anebo bylo odděleno spárou. V těchto místech byly také prováděny významnější stavební zásahy, které měly zajistit stabilitu jízdárny, narušenou při povodních v roce 1997.

Prameny a odkazy

Terénní náčrty jsou obsaženy v poznámkovém sešitu autora. Zde jsou připojeny jejich reprodukce.

Fotografie byly pořizovány na černobílý negativní kinofilm (24×36 mm), ze kterého byly digitalizovány fotoaparátem s makroobjektivem. Negativ má v archivu autora č. 1242.

čp. 17/III, Valdštejnské nám. 3, Praha, Malá Strana

Levá (východní) část průčelí jízdárny

čp. 17/III, Valdštejnské nám. 3, Praha, Malá Strana

Pravá (západní) část severního průčelí jízdárny

čp. 17/III, Valdštejnské náměstí 3, Praha, Malá Strana

Polní skica severního průčelí jízdárny

čp. 17/III, Valdštejnské nám. 3, Praha, Malá Strana

Část ohradní zdi zahrady

čp. 17/III, Valdštejnské nám. 3, Praha, Malá Strana

Část ohradní zdi zahrady

čp. 17/III, Valdštejnské nám. 3, Praha, Malá Strana

Část ohradní zdi zahrady

čp. 17/III, Valdštejnské náměstí 3, Praha, Malá Strana

Polní skica části ohradní zdi zahrady při nároží jízdárny

Reklamy

2014/12/19 Posted by | OPD | | 1 komentář

   

following hadrian photography

I came, I saw, I photographed…

Palios

Arte e iconografía de las religiones

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Blog de Románico

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Le Blog des Amis de la Cathédrale de Strasbourg

Un poème ? Une photographie ? Un dessin ? Un petit texte ? Dites votre attachement et votre admiration pour la cathédrale de Strasbourg !

EDAD MEDIA DIGITAL

Just another WordPress.com site

Historieblogg.no

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Gárgolas - Dolores Herrero

Dolores Herrero, Historiadora del Arte, especializada en Gárgolas y Arte Medieval.

Urban Jewish Heritage | Presence and Absence

3 - 7 September 2018 | Krakow, Poland

Library Policy and Advocacy Blog

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

wanjawedekind

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Wikimédia France

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

the Wikimedia UK blog!

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Medieval Imago

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Thomas Ash

Adventures in Library and Information Science