MONUDET

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Menclův „katalog“ profilací klenebních žeber on-line

Menclovy články o středověkých portálech, oknech, hlavicích a klenebních žebrech jsou dodnes nejzákladnějším a v zásadě jediným soustavným zpracováním architektonických článků, jež jsou pro studium vývoje stavitelství nepochybně zvláště signifikantní. Je zajímavé, že tyto články dosud slouží jako základní studijní podklad a tvoří východisko nemalé části seriózního srovnávacího studia. Samozřejmě je tomu tak zcela právem. Přestože v desetiletích po vydání článků docházelo k dílčím prohloubením znalostí, výsledkem byla vždy jen publikace jediného prvku či jejich izolované skupiny. Jako „etalon“ sloužily Menclovy články. To platí zejména pro článek o žebrech, protože jejich profilace bylo reálné přeci jenom snáze utřídit do tabulkového rastru, ve kterém pak bylo možné jakoby snadno vyhledat pozici srovnávaného prvku.

Ukázka tabulky pro ty, kterým se zatím nevryly do paměti:
Mencl: gotická klenební žebra - tab. XI

Protože mezi časem samozřejmě docházelo k dílčím korekcím a doplněním, jistě nejen mne napadlo sestavit inovovanou tabulku s doplňky. Dnes se přímo nabízí vytvořit její otevřenou webovou verzi a tu průběžně aktualizovat. Zřejmým problémem je, že množství objevených či nově proměřených prvků je sice nemalé, ale mnohé výsledky leží v jednotlivých soukromých archivech či v archivovaných elaborátech, publikování je realizováno často velmi rozdílnými grafickými postupy (rastry, tloušťky čar), někdy pravděpodobně s nejistou přesností (např. archeologové nejednou v přesné dokumentaci ne zcela adekvátně interpretují povrchy s původním opracováním a povrchy erodované či odlomené) či v miniaturním měřítku (když např. vzhledem k rozsahu dokumentace je potřebné sloučit velký počet zmenšených kreseb do souhrnné tabulky nebo je nutné vyhovět grafickým zásadám zvoleného periodika či sborníku). S vědomím těchto potíží jsem kdysi navrhl vytvořit jednotný systém prezentace takových dokumentací, jejž však vzalo na vědomí jen několik specialistů (nějaké vzory výstupů zamýšlené k diskusi či napodobení jsou např. zde, několik jich bylo vydáno tiskem; záměr byl prezentován v článku Jan Sommer: Pokus o edici dokumentace architektonických článků, in: Dějiny staveb 2002, Plzeň 2003, s. 150-158. ISBN 80-86596-18-4).

Václav Mencl své články zřejmě sestavoval s cílem vyložit vývoj středověkých stavebních slohů v širších společenských a územních souvislostech. Přitom ovšem uplatnil výsledky soustavného sběru srovnávacího materiálu. V případě klenebních žeber se v mnoha případech jednalo o převzatou spíše letmo – i když erudovaně – obkreslenou dokumentaci ze soupisů památek archeologické komise, ovšem během Menclovy vlastní rozsáhlé výzkumné činnosti zčásti systematicky, zčásti příležitostně doplňovanou. Mencl sám nejspíše poznal, že k vypracování případného vyčerpávajícího katalogu síly jednotlivce nestačí. Proto v určité době shromážděný materiál využil pro vypracování slohového přehledu, jak již víme, velice úspěšného a vděčně dodnes užívaného.

Po léta je zřejmé, že pro řadu oborů výzkumu kulturního dědictví má velký význam budování soustavných katalogů. Reálně tomu však brání mnoho faktorů. Základními jsou nezájem odborných a politických špiček, individualismus jednotlivých výzkumníků či výzkumných týmů a jejich neochota „dělit“ se o výsledky práce, jakož i nedostatečné pochopení pro potřeby komplexního přístupu na straně zainteresovaných specialistů IT.

A tak, ačkoliv by jednotné a nedílné zpracování materiálu bylo nejlogičtějším postupem, stále jsou vytvářeny strukturní i technické bariéry. Já samozřejmě nemám na to, abych to vyřešil. Rozhodl jsem se pokusit se navázat na Menclův „katalog“ žeber a snad přehlednou formou do něj vkládat jak vlastní výsledky měření, tak izolovaně publikované produkty měřické činnosti jiných specialistů na průzkumy středověkých staveb.

Byl bych již nyní vděčen za případné podněty, časem pak také o spolupráci.

Za základ takové práce jsem se pokusil vzít obnovené vydání Menclova článku o žebrech na webu (s ediční poznámkou).

Práce na zveřejnění on-line „reprintu“ Menclova článku o profilech žeber jsem z různých důvodů dlouho odkládal. Nyní můžete výsledek využít alespoň v této jednoduché podobě.

Dovolím si takto alespoň skromně připomenout lednové 105 výročí narození Václava Mencla.

Reklamy

2009/12/27 Posted by | katalog on-line | | komentáře 2

   

following hadrian photography

I came, I saw, I photographed…

Palios

Arte e iconografía de las religiones

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Blog de Románico

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Le Blog des Amis de la Cathédrale de Strasbourg

Un poème ? Une photographie ? Un dessin ? Un petit texte ? Dites votre attachement et votre admiration pour la cathédrale de Strasbourg !

EDAD MEDIA DIGITAL

Just another WordPress.com site

Historieblogg.no

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Gárgolas - Dolores Herrero

Dolores Herrero, Historiadora del Arte, especializada en Gárgolas y Arte Medieval.

Urban Jewish Heritage | Presence and Absence

3 - 7 September 2018 | Krakow, Poland

Library Policy and Advocacy Blog

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

wanjawedekind

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Wikimédia France

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

the Wikimedia UK blog!

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Medieval Imago

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Thomas Ash

Adventures in Library and Information Science